3773057112_1c779f0650Przez szkolenie BHP musi przejść każdy kto zaczyna karierę zawodową, a ci, którzy już są doświadczonymi pracownikami powtarzają je co jakiś czas. Od tej reguły nie ma odstępstw. Stąd też dwa rodzaje szkoleń BHP – szkolenie wstępne i okresowe. Osoba zatrudniająca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom przeszkolenie w zakresie BHP. Każdy nowy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne, ogólne. Wyjątek stanowią jedynie ci kandydaci, którzy przeszli szkolenie wstępne u poprzedniego pracodawcy, u którego to pracowali dokładnie w tej samej roli, co w nowej firmie. Wtedy to zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia BHP wstępnego, ogólnego. Pozostali muszą przejść wstępne, ogólne szkolenie BHP. Ma ono na celu przedstawienie nowo zatrudnionemu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo istotny element powiązany z rozpoczęciem życia zawodowego. Warto zatem skupić się i zapamiętać przekazywane treści.

Dodatkowo szkolenia BHP przekazują kursantom zasady, które panują wewnątrz firmy. Są one zazwyczaj spisywane w formie regulaminu firmy. To dość istotne treści. Dzięki ich znajomości unikniemy wszelkich gaf i niepowodzeń. A to na początku okresu zatrudnienia jest wręcz wskazane. Ważnymi treściami, przekazywanymi na omawianych tu szkoleniach są także ogólne przepisy i zasady BHP, obowiązującymi w naszej nowej firmie. Skupmy się na nich, bo w niektórych sytuacjach mogą okazać się bardzo przydatne, a wręcz zbawienne. I na tym informacje ogólnego szkolenia BHP się kończą, jednak to nie wszystko. Jeżeli nasze stanowisko może być związane z działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, musimy odbyć tak zwany instruktaż stanowiskowy. To szkolenie zapozna nas z stanowiskiem pracy i ukaże jego charakter z każdej możliwej strony. Poznamy dzięki temu wszystkie możliwe zagrożenia, a tym samym będziemy w stanie ich uniknąć.

Szkolenia BHP to istotny element kariery zawodowej, dlatego skierowany jest do każdego z nas – każdy z nas musi przez nie przejść.